Monday, 23 February 2015

Practice makes perfect

Możecie sprawdzić swoje umiejętności:

klasy I - Memory

klasy IV- odmiana czasownika "have got" ex. 1, ex.2,
             - przymiotniki dzierżawcze ex1.
             - Game

klasy V- stopniowanie przymiotników ex.1, ex. 2, ex.3
           - przygotowanie do sprawdzianu 
           - Game

klasy VI- czasowniki regularne i nieregularne w czasie przeszłym ex. 1, ex. 2, ex. 3 
             - Past Simple or Past Continuous ex.1. ex. 2 
             - Game